FANDOM


Ein referansedatabase gjev oversikt over kvar du kan finne artiklar som omhandlar eit bestemt emne, eller er skrivne av ein bestemt forfattar.

Ein referansedatabase inneheld ikkje fulltekst. Ved hjelp av OpenURL-teknologi, som BIBSYS X, kan du likevel enkelt bli kopla til fulltekstversjonen av artikkelen, dersom du er knytta til eit bibliotek eller ein annan forskingsinstitusjon som har tilgang til ressursen.

Døme på databasar:

Denne artikkelen er ei spire. Du kan vere FLINK og hjelpe til med å utvide han.
Sjå òg: Oversyn over spirer.